Zásady ochrany osobních údajů

Vaši důvěru nezklameme. S vašimi osobními údaji budeme zacházet s nejvyšší pečlivostí podle následujících pravidel.

Zásady ochrany osobních údajů pro web www.menopauza.cz

Vážíme si Vás i Vašeho soukromí. Vaše osobní údaje zpracováváme v souladu s platnými a účinnými právními předpisy, přičemž největší důraz klademe na bezpečí Vašich osobních údajů.

V tomto dokumentu Vás informujeme o tom, jaké osobní údaje o Vás shromažďujeme, jak jsou zpracovány a k jakým účelům užívány, navštívíte-li webové stránky na internetové adrese www.menopauza.cz

 

1. Kdo je správcem Vašich osobních údajů?

Společnost Green–Swan Pharmaceuticals CR a.s., IČO 066 80 437, se sídlem Praha 4, Krč, Pod višňovkou 1662/27, PSČ 140 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 23118 (dále jen „GSP“).

Společnost GSP při zpracování osobních údajů postupuje zejména v souladu s následujícími právními předpisy:

nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (dále jen „Nařízení“);
zákon o některých službách informační společnosti č. 480/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů;
zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, případně v souladu s dalšími obecně závaznými právními předpisy.

Společnost GSP nemá jmenovaného pověřence pro ochranu osobních údajů.

 

2. Co si představit pod pojmem osobní údaj a jaké osobní údaje zpracováváme?

Osobní údaje jsou jakékoliv informace o identifikovaném nebo identifikovatelném subjektu údajů. Identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor (jméno, číslo, síťový identifikátor) nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

Společnost GSP zpracovává především údaje, které nám sami poskytnete v souvislosti s využíváním našich služeb (vyplnění a vyhodnocení dotazníku), ale i některé další údaje, které pro Vás chceme v těchto Zásadách přiblížit.

- Osobní údaje, které nám sdělíte přímo Vy sami

Osobní údaje nám primárně poskytujete za účelem provedení a vyhodnocení dotazníku na webových stránkách společnosti GSP www.menopauza.cz. Údaje, které nám poskytnete při vyplňování dotazníku slouží výhradně k vyhodnocení výsledku tohoto dotazníku a nebude s nimi jakkoliv jinak nakládáno.

Takovými údaji v případě webu www.menopauza.cz jsou:  údaje o zdravotním stavu (zvláštní kategorie osobních údajů), které nám poskytujete dle vlastního uvážení při vyplňování dotazníku; e-mailová adresa.

Ke zpracování zvláštní kategorie osobních údajů ve smyslu ust. čl. 9 odst. 2 písm. a) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) dochází výhradně na základě Vašeho výslovného souhlasu. Údaje o Vašem zdravotním stavu nejsou předávány žádným třetím osobám.

Pokud jste k tomu udělili souhlas, mohou být Vaše osobní údaje použity pro marketingové účely k zasílání marketingových informací a obchodních sdělení. Z odebírání informací se můžete kdykoliv odhlásit prostřednictvím e-mailové adresy info@gsklub.cz

Pokud nám na základě Vašeho uvážení poskytnete jakékoliv další údaje v rámci naší vzájemné komunikace, budou takové osobní údaje v nezbytném rozsahu taktéž zpracovávány, a to vždy s plným respektováním Vašich práv plynoucích z příslušných obecně závazných právních předpisů v oblasti ochrany osobních údajů.

- Osobní údaje, které získáváme během Vaší návštěvy webových stránek

Pro účely zlepšení efektivnosti, bezpečnosti a kvality námi poskytovaných služeb mohou být na webových stránkách společnosti GSP na adrese www.menopauza.cz užity různé technologie, za pomoci kterých dochází ke sběru a ukládání údajů. 

Takto získané údaje slouží ke statistickým účelům, k analýze preferencí návštěvníků webu a k zobrazení vhodného obsahu. Patří mezi ně především IP adresa, informace o Vašem přístupu na webovou stránku a o chování na našich webových stránkách, o proklicích, o prohlížeči a o operačním systému. Řada takovýchto informací je anonymizovaná. Pouze na jejich základě není možné zjistit údaje o Vás, jakožto konkrétní osobě.  

Na našich webových stránkách používáme také tzv. cookies, tj. krátké textové soubory generované webovým serverem a ukládané v počítači prostřednictvím prohlížeče. Rozlišují se dva typy. V prvé řadě jsou to cookies nutné pro zajištění fungování a analýzu webu - uskutečnění přenosu elektronické komunikace prostřednictvím sítě elektronických komunikací. K užití těchto cookies není třeba Váš souhlas. Dále se jedná o reklamních cookies, které se používají k cílení internetové inzerce tzv. remarketingu. Pro použitím tohoto typu cookies musíme mít Váš souhlas udělenovaný na informační liště o cookies na webu www.menopauza.cz  .

 

3. Za jakými účely a z jakého právního titulu jsou osobní údaje zpracovávány?

Společnost GSP shromažďuje Vaše osobní údaje pouze v nezbytných případech, v nutném rozsahu a pouze pro dále popsané účely. 

- Vyplnění a vyhodnocení dotazníku na základě Vašeho výslovného souhlasu 

Doba zpracování: 60 minut.

- Marketingové účely na základě Vašeho výslovného souhlasu

Pro účely zasílání obchodních sdělení zpracováváme vámi poskytnuté údaje: e-mailová adresa, pouze pokud nám k tomu udělíte souhlas. Doba zpracování: po dobu 5 let.

Pro účely cílení internetové inzerce využíváme tzv. reklamních cookies. Využíváme je pouze v případě, že u nich byl udělen souhlas na informační liště o cookies na webu www.menopauza.cz .  Reklamní  cookies jsou předávány jiným zpracovatelům zajišťujícím cílení inzerce. Expirační doba cookies je maximálně 540 dnů.  Dojde-li k odebrání souhlasu s reklamními cookies, není technicky možné již jednou předanou cookies u zpracovatele ihned odstranit. K odstranění cookies u zpracovatele dojde automaticky po uplynutí expirační doby.  Okamžitým řešením pro zamezení re-marketingových aktivit zpracovatelem je smazání cookies z vašeho WWW prohlížeče.

- Plnění právní povinnosti společnosti GSP, jakožto správce

Některé osobní údaje společnost GSP zpracovává za účelem plnění povinností, které jí vyplývají z příslušných právních předpisů.

 - Oprávněné zájmy společnosti GSP, jakožto správce

Některé osobní údaje jsou zpracovávány z důvodů ochrany našich práv a oprávněných zájmů (např. údaje získané automaticky při návštěvě našich webových stránek nám pomáhají k zajišťování a zvyšování ochrany webových stránek).

 

4. Po jak dlouhou dobu se osobní údaje uchovávají?

Vaše osobní údaje jsou zpracovávány a uchovávány pouze po dobu nezbytně nutnou, která je individuální pro jednotlivé účely zpracování. Po uplynutí doby nezbytné pro zpracování jsou osobní údaje zlikvidovány v souladu s příslušnými právními předpisy.

V případě udělení souhlasu ke zpracování osobních údajů k určitému účelu je doba zpracování dána trváním souhlasu. Souhlas přitom můžete kdykoliv odvolat a tím zpracování osobních údajů ukončit. 

5. Jakým způsobem osobní údaje zpracováváme a zabezpečujeme?

Společnost GSP zpracovává osobní údaje v elektronické podobě neautomatizovaným způsobem a vede evidenci veškerých činností, při kterých dochází ke zpracování osobních údajů.

Společnost GSP přijímá veškerá nezbytná technická a organizační opatření k zabezpečení ochrany Vašich osobních údajů a dodržuje veškeré povinnosti stanovené jí obecně závaznými právními předpisy. Taková opatření budou podle potřeby revidována a aktualizována.

Snažíme se užívat taková bezpečnostní opatření, která zajišťují ochranu osobních údajů v nejvyšší možné míře. 

Společnost GSP vynaloží maximální úsilí, aby nedošlo k neoprávněnému zpracování osobních údajů.

 

6. Práva související se zpracováním osobních údajů

Specifikace práv

V souvislosti se zpracováním osobních údajů máte v souladu s příslušnými právními předpisy níže uvedená práva, které samozřejmě plně respektujeme a při jejich uplatňování se Vám budeme snažit vyjít vstříc v maximální možné míře:

- oprava a doplnění osobních údajů - o opravu a doplnění údajů můžete kdykoliv požádat;

- přístup k osobním údajům – na základě Vaší žádosti a při splnění zákonem stanovených podmínek máte právo na přístup k informacím týkajícím se Vašich osobních údajů, které společnost GSP jakožto správce zpracovává;

- přístup k osobním údajům – svůj souhlas se zpracováváním osobních údajů můžete kdykoliv odvolat a my Vaše osobní údaje vymažeme. Údaje mohou být zlikvidovány i v dalších případech v souladu s příslušnými právními předpisy. Takové právo však nelze chápat absolutně a je třeba přihlédnout k předpokladům stanoveným příslušnými právními předpisy. Takový postup se nemůže týkat údajů, které společnost GSP potřebuje ke splnění zákonných povinností;

- právo na vznesení námitky – jedná-li se o případ, kdy osobní údaje zpracováváme na základě našeho oprávněného zájmu, můžete proti takovému zpracování při naplnění zákonných předpokladů vznést námitku;

- právo na přenositelnost osobních údajů – máte právo od nás, jakožto správce Vašich osobních údajů, získat všechny o Vás zpracovávané informace ve strukturovaném, běžně používaném, strojově čitelném formátu a dále máte s tím související právo možnost je v takto získané podobě předat jinému správci;

- právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování včetně profilování – máte právo na to, nebýt předmětem automatizovaného rozhodování, které pro Vás má právní účinky, nebo které se Vás obdobným způsobem významně dotýká;

- právo na omezení zpracování Osobních údajů.

Pokud budete mít dojem, že s Vašimi osobními údaji zacházíme v rozporu s příslušnými právními předpisy, můžete se na nás kdykoliv obrátit se žádostí o vysvětlení, případně se žádostí o odstranění vzniklého nesouladného stavu či se žádostí o omezení zpracování osobních údajů. Rovněž máte právo se kdykoliv obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů. 

Uplatnění práv

Svá výše uvedená práva můžete uplatnit:

- na adrese společnosti GSP: Praha 4, Krč, Pod višňovkou 1662/27, PSČ 140 00;
- na e-mailové adrese info@menopauza.cz;
- prostřednictvím odkazu uvedeného vždy v patičce e-mailu zaslaného Vám společností GSP.

7. Závěrečná ustanovení

Tyto Zásady ochrany osobních údajů jsou platné a účinné od 1.6.2019, přičemž Vám budou kdykoliv k dispozici na www.menopauza.cz.